Welcome to our new website

เส้นทางพิเศษเฉพาะ ช่วงเวลาพิเศษไม่เหมือนใคร

เที่ยวบินสำหรับนักเดินทางท่านเดียว

ดาร์-เอส-ซาลาม

ถึง แซนซิบาร์

from

$35

Book now

คิลิมันจาโร

ถึง แซนซิบาร์

from

$331

Book now

อะรูชา

ถึง แซนซิบาร์

from

$130

Book now

แซนซิบาร์

ถึง อะรูชา

from

$65

Book now

Istanbul

ถึง Izmir

from

$28

Book now