Welcome to our new website

เส้นทางพิเศษเฉพาะ ช่วงเวลาพิเศษไม่เหมือนใคร

เที่ยวบินสำหรับนักเดินทางท่านเดียว

คิลิมันจาโร

ถึง แซนซิบาร์

from

$306

Book now

แซนซิบาร์

ถึง คิลิมันจาโร

from

$263

Book now

แซนซิบาร์

ถึง ดาร์-เอส-ซาลาม

from

$49

Book now

อะรูชา

ถึง แซนซิบาร์

from

$108

Book now

แซนซิบาร์

ถึง อะรูชา

from

$75

Book now