Welcome to our new website

เส้นทางพิเศษเฉพาะ ช่วงเวลาพิเศษไม่เหมือนใคร

เที่ยวบินสำหรับนักเดินทางท่านเดียว

แซนซิบาร์

ถึง ดาร์-เอส-ซาลาม

from

$45

Book now

ดาร์-เอส-ซาลาม

ถึง แซนซิบาร์

from

$45

Book now

อะรูชา

ถึง แซนซิบาร์

from

$131

Book now

แซนซิบาร์

ถึง อะรูชา

from

$75

Book now

ปกฮระ

ถึง กาฐมาณฑุ

from

$109

Book now