Welcome to our new website

เส้นทางพิเศษเฉพาะ ช่วงเวลาพิเศษไม่เหมือนใคร

เที่ยวบินสำหรับนักเดินทางท่านเดียว

ดาร์-เอส-ซาลาม

ถึง แซนซิบาร์

from

$38

Book now

อะรูชา

ถึง แซนซิบาร์

from

$119

Book now

แซนซิบาร์

ถึง อะรูชา

from

$61

Book now

คิลิมันจาโร

ถึง แซนซิบาร์

from

$303

Book now

แซนซิบาร์

ถึง คิลิมันจาโร

from

$263

Book now