Welcome to our new website

เส้นทางพิเศษเฉพาะ ช่วงเวลาพิเศษไม่เหมือนใคร

เที่ยวบินสำหรับนักเดินทางท่านเดียว

แซนซิบาร์

ถึง อะรูชา

from

$62

Book now

ดาร์-เอส-ซาลาม

ถึง แซนซิบาร์

from

$38

Book now

อะรูชา

ถึง แซนซิบาร์

from

$130

Book now

แซนซิบาร์

ถึง คิลิมันจาโร

from

$289

Book now

คิลิมันจาโร

ถึง แซนซิบาร์

from

$331

Book now